Borsa treball Auxiliar de recepció (Ref. 31/2024) | CRAGJobs
CragJobs

CRAG JOBS

Crag

Borsa treball Auxiliar de recepció (Ref. 31/2024)

Publication date:
5 Jun 2024
Application Deadline:
30 Jun 2024
Staff Type:
Management Staff
Management Type:
Administration

Job description

SOBRE CRAG:

 El Centre de Recerca en Agrigenòmica es un  a consorci públic format pel Consell Nacional de Recerca Espanyol (CSIC), l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB). El centre es troba al campus de la UAB i actualment acull 200 membres de tot el món.

Els programes de recerca del CRAG (des de la ciència bàsica fins a la investigació aplicada mitjançant sistemes de models experimentals de plantes, cultius i animals de granja) fan un ús extensiu de les tecnologies genòmiques i de grans conjunts de dades genètiques i genòmiques (http://biennialreport2018-2019.cragenomica.es/ ).

 OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA:

 El CRAG té la necessitat de garantir la cobertura del lloc de treball d’auxiliar de  recepció. La substitució de la persona ocupant del lloc de treball es pot donar per diferents causes:

 -Per incapacitats temporals i d’altres establertes en la normativa específica vigent.

-      Substitució durant les vacances de la persona ocupant

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL:

·      Recepció de trucades

·      Control d’entrades i sortides del centre

·      Gestió i control de les targetes dels visitants

·      Gestió d’enviaments, correus, missatgers i les bústies d’entrada     

·      Registre de documentació

·      Gestió dels cotxes del CRAG

·      Reserva sala de reunions

·      Gestió de les claus

·      Gestió de Megafonia

·      Punt de comunicació i informació del centre.

·      Accessos d’entrada i sortida al pàrquing

REQUISITS:

Titulació mínima requerida: CFGM o equivalent.

·    Idiomes mínims: Domini del Català i del Castellà. Nivell d'anglès mínim B2.

·    Informàtica: Nivell usuari Microsoft, bases de dades, Outlook

·    Incompatibilitats: no concórrer en cap causa d’incompatibilitat continguts a la Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL:

 Grup de classificació: 2.1

Contracte laboral temporal segons la causa i la normativa vigent

Jornada complet, horari: 8:00 a 15:30 de dilluns a divendres

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUTS:

Els interessats han de presentar la seva candidatura a través de la web del CRAG: https://recruitment.cragenomica.es/

Política d'integració:

Tots els candidats es consideraran qualificats per al treball sense restriccions de gènere, raça, nacionalitat o discapacitat.

Els candidats interessats hauran d’enviar (tots els documents són obligatoris per a la sol·licitud):

-      Carta de motivació descrivint la seva experiència detallada

-      CV+ titulació acadèmica i certificats de nivell d’idiomes

-      2 Referències i les seves dades de contacte

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Valoració de mèrits Puntuacions:

Titulació Acadèmica CFGM: 1 punt, si es superior 2 punts.

Anglès Mínim B2: 2 punts, si es superior 3 punts

Experiència prèvia en lloc similar: 0.25 per cada any treballat fins a un màxim de 5 punts.

Experiència prèvia en lloc similar al CRAG: 0.5 per cada any treballat fins a un màxim de 5 punts.

Entrevista personal: màxim 4 punts

Calendari del procés de selecció:

Publicació de l’oferta: del 5 al 30 de Juny del 2024

Llista d’admesos i exclosos (si reuneixen requisits o no): abans del 3 de Juliol 2024

Llista amb la puntuació dels mèrits: abans del 10 de Juliol 2024

Entrevista personal si s’escau: Entre el 10 y el 19 de Juliol 2024

Llista definitiva de puntuacions: setmna del 22 de juliol 2024

*La bossa seguirà oberta el 28 de juny en el cas que no hi hagi candidatures adequades al lloc de trebal

FUNCONAMENT DE LA BORSA:

Es respectarà en tot cas l’ordre de puntuació de major a menor dels/les aspirants per a la seva contractació. Quan la persona aspirant proposada no es pugui incorporar per qüestions de disponibilitat segons les necessitats del CRAG, es farà l’oferiment a l’aspirant següent per odre de puntuació.

És obligació de les persones aspirants que formin part de la borsa de facilitar un o dos telèfons de contacte, així com una adreça de correu electrònic.

Per efectuar l’oferiment de la contractació a la persona aspirant que correspongui des del Servei de Recursos Humans s’efectuarà trucada telefònica al número que la persona aspirant hagi indicat en la sol·licitud.  Si la persona aspirant no és localitzat/da, se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb el Servei de Recursos Humans. Si a les 09:00h del dia següent laborable a l’enviament del correu electrònic l’aspirant no ha contactat amb el Servei de Recursos Humans, es passarà a la crida al següent aspirant per ordre de puntuació.

Feta la proposta de contractació la persona interessada haurà de manifestar en el termini d’un dia laborable la seva acceptació o renúncia a l’oferta de treball que se li faci.

 La no acceptació o la no localització del persona aspirant NO suposarà la pèrdua del lloc en la llista de puntuació.  Només en cas de renúncia explicita s’eliminarà a la persona interessada de la borsa de treball.

Fons Next Generation

Not registered yet? Register now